หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อย่อ (ไทย) :    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    B.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
133 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
5.2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3. การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 13/2555
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
(3) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
(4) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
(5) นักเทคโนโลยีเว็บ
(6) ผู้บริหารงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(7) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 49 หน่วยกิต
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 10 หน่วยกิต
3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 15 หน่วยกิต
5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
6) โครงงานวิจัยหรือสหกิจ 6 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ฝึกงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์รวม 133 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิจ
หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  3(3-0-6)  
    English for Communication     
000102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                                 3(3-0-6)
    English for Academic Purposes I (EAP I)
000103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                                 3(3-0-6)
    English for Academic Purposes II (EAP II) 
หมวด 2 การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์
000168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา                             3(3-0-6)
    Critical Thinking and Problem Solving 
หมวด 3 คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม
000155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม                                       3(3-0-6)
    Civic Engagement 
หมวด 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
000156 พหุวัฒนธรรม                                             3(3-0-6)
    Multiculturalism
หมวด 5 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์
000145 ภาวะผู้นำและการจัดการ                                      3(3-0-6)
    Leadership and Management

1.2 กลุ่มวิชาเลือก  9 หน่วยกิต
000114 ภาษาไทยเพื่อการใช้งาน                                   3(3-0-6)
    Thai for Daily Use
050108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์                               3(3-0-6)
    English for Sciences
000169 การคิดเชิงสร้างสรรค์                                        3(3-0-6)
    Creative Thinking

2. หมวดวิชาเฉพาะ  97  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน   27  หน่วยกิต
300109 วิทยาศาสตร์กายภาพ
    Physical Science                   3(3-0-6)
314121 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1
    Calculus for Physical Science I            3(3-0-6)
314122 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2
    Calculus for Physical Science II           3(3-0-6)
314211 พีชคณิตเชิงเส้น 1
    Linear Algebra 1                   3(3-0-6)
316207 ความน่าจะเป็นและสถิติ
    Probability and Statistics              3(3-0-6)
316373 การวิจัยดำเนินการและการจำลองแบบระบบงานขั้นแนะนำ
    Introduction to Operation Research and 
    Simulation Modeling                  3(2-2-5)
322391 ระเบียบวิธีวิจัย
    Research Methodology                 3(3-0-6)
323245 วิยุตคณิตและการประยุกต์
    Discrete Mathematic and Applications         3(2-2-5)
323360 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
    Numerical Methods for Computer Science        3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  49  หน่วยกิต
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  3  หน่วยกิต
322471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    Management of Information Technology         3(3-0-6)
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  10  หน่วยกิต
322238 ระบบจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
    Database Management System and Database Design    3(3-0-6)
322326 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    Computer Networks                   3(2-2-5)
322339 ปฎิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
    Database System and Design Laboratory         1(0-2-1)
*322435 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
    Human-Computer Interaction              3(2-2-5)
3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12  หน่วยกิต
322114 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
    Structured Programming for Computer Science      3(2-2-5)
322219 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
    Object-Oriented Programming              3(2-2-5)
322231 หลักการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์
    Principles of Software Design and Development     3(2-2-5)
322371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
    Software Engineering                 3(3-0-6)
4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  15  หน่วยกิต
*322123 องค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์หลักมูล
    Fundamentals of Computer System and Organization   3(3-0-6)
322212 โครงสร้างข้อมูล
    Data structure                    3(3-0-6)
322311 ทฤษฎีการคำนวณ
    Theory of Computation                 3(3-0-6)
322325 ระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล
    Operating Systems and System Calls programming    3(2-2-5)
322352 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
    Analysis of Algorithms                3(3-0-6) 
5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต
322361 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
    Computer Systems Architecture             3(3-0-6)
นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
*322498 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 1
  Undergraduate Research Project for Computer Science I  3(0-9-6)
*322499 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 2
  Undergraduate Research Project for Computer Science II  3(0-9-6)
322495 สหกิจศึกษา 
    Co-operative Education                6(0-18-9)

2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือรายวิชาอื่นที่
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเปิดสอนเพิ่มเติมอีกภายหลัง จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต
กลุ่มย่อยที่ 1 ภาษาโปรแกรมและรากฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์
*322213 ฝึกปฏิบัติการสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์             3(1-4-4)
    Workshop for Computer Science
322251 การเขียนโปรแกรมจาวา                    3(2-2-5)
    Programming in Java
322252 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นสูง                  3(2-2-5)
    Advanced Programming in Java
322253 หลักภาษาโปรแกรม                     3(2-2-5)
    Principles of Programming Languages
*322312 วิทยาการคำนวณ                      3(3-0-6)
    Computational Science
322341 ปัญญาประดิษฐ์                       3(2-2-5)
    Artificial Intelligence
*322342 การเรียนรู้ของเครื่องจักร                   3(3-0-6)
    Machine Learning
322351 การแปลภาษาโปรแกรม                    3(3-0-6)
    Translation of Programming Languages
322354 การออกแบบตัวแปลภาษา                    3(2-2-5)
    Compiler Design
322441 ข่ายงานประสาท                       3(3-0-6)
    Neural Networks
กลุ่มย่อยที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร
322235 การทดสอบซอฟต์แวร์                     3(3-0-6)
    Software Testing
322331 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ                 3(3-0-6)
    Computer Application in Business
322333 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง                     3(3-0-6)
    Advanced Database Systems
322334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ              3(2-2-5)
    Client/Server Application Development
322372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                  3(3-0-6)
    Systems Analysis and Design
322 373 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                   3(3-0-6)
    Electronic Commerce
322379 การจัดการความรู้                      3(3-0-6)
    Knowledge Management
322381 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ               3(3-0-6)
    Strategic Planning of Information Systems
322382 นวัตกรรมกระบวนการ                     3(3-0-6)
    Process Innovation
322473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ              3(3-0-6)
    Software Development and Project Management
322474 การค้นคืนข้อมูลแบบทันสมัย                   3(3-0-6)
    Modern Information Retrieval
322475 การทำเหมืองข้อมูล                      3(2-2-5)
    Data Mining
322477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ                3(3-0-6)
    Information Technology Entrepreneurship
322478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์                 3(3-0-6)
    Software Process Improvement
กลุ่มย่อยที่ 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการพัฒนาบริการ
322224 ตรรกะดิจิตัลและคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟส             3(2-2-5)
    Digital Logic and Computer Interfacing
322236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ                3(2-2-5)
    Web Application Programming
322261 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่           3(2-2-5)
    Wireless and Mobile Communication Networks
*322263 ระบบสื่อสารดิจิตัล                     3(2-2-5)
    Digital Communication Systems
*322327 ความมั่นคงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์               3(2-2-5)
    Computer Network Security
*322328 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีเอล                 3(2-2-5)
    VHDL Programming
*322329 โครงแบบเครือข่าย                    3(2-2-5)
    Network Configurations
322362 สมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์                  3(3-0-6)
    Computer Systems Performance
322375 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์              3(2-2-5)
    XML Technologies and Applications XML
322376 ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ                3(3-0-6)
    Information Technology Security
322421 ปฏิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฏิบัติการ             3(1-4-4)
    Networking and Operating Systems Laboratory
*322422 ระบบฝังตัว                       3(2-2-5)
    Embedded Systems
322431 เทคโนโลยีเว็บ                      3(2-2-5)
    Web Technology
322432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ                  3(2-2-5)
    Web Design Technologies
322433 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส                    3(2-2-5)
    Web Services Technology
322461 สถาปัตยกรรมข่ายงาน                    3(3-0-6)
    Network Architecture
322462 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต                    3(3-0-6)
    Internetworking
กลุ่มย่อยที่ 4 เทคโนโลยีสื่อผสมและเทคโนโลยีเชิงพื้นที่
322232 ภูมิสารสนเทศขั้นแนะนำ                   3(2-3-6)
    Introduction to Geoinformatics
322234 การรับรู้ระยะไกลขั้นแนะนำ                  3(2-3-6)
    Introduction to Remote Sensing
322332 คอมพิวเตอร์เรขภาพ                    3(2-2-5)
    Computer Graphics
322335 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์                3(2-2-5)
    Computer Animation
322374 การประมวลผลภาพ                     3(2-2-5)
    Image Processing
324203 ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน              2(2-0-4)
    Geo-info for Daily Life
324302 การประยุกต์ทำแผนที่บนเว็บ                  3(2-3-6)
    Web Mapping Application
324311 รูปถ่ายทางอากาศและการแปลความหมาย              3(2-3-6)
    Aerial Photograh and Interpretation
324411 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม            3(2-3-6)
    Digital Processing of Satellite Data
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
414241 มนุษยสัมพันธ์                       3(3-0-6)
    Human Relations
777100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               3(3-0-6)
    Introduction to Law
777102 กฎหมายธุรกิจ                       3(3-0-6)
    Business Law
961261 หลักการจัดการ                      3(3-0-6)
    Principles of Management

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หรือสถาบันการศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


คำอธิบายระบบรหัสวิชา
รหัสวิชาสำหรับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว 
ดังนี้ ตัวเลข 3 ตัวแรกแทนคณะและภาควิชา ตัวเลขที่ 4 แสดงระดับของวิชา
ตัวเลขที่ 5 แสดงหมวดวิชา และตัวเลขที่ 6 แสดงลำดับของ
วิชาตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา 
216 หมายถึง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาสาสตร์
315 หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
316 หมายถึง สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
320 หมายถึง สาขาวิชาการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
321 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
322 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะวิทยาศาสตร์
324 หมายถึง สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
411 หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
414 หมายถึง สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
961 หมายถึง สาขาวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
962 หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
963 หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ตัวเลขที่ 4 หมายถึง ระดับของวิชา
1 และ 2 หมายถึง วิชาขั้นต้นของระดับปริญญาตรี
3 และ 4 หมายถึง วิชาขั้นสูงของระดับปริญญาตรี
 ตัวเลขที่ 5 หมายถึง หมวดวิชา
0 หมายถึง วิชาขั้นพื้นฐานและวิชาบริการ
1 หมายถึง ทฤษฎีการคำนวณ ขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูล และการเขียนโปรแกรม
2 หมายถึง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 หมายถึง การพัฒนาซอฟต์แวร์ การประยุกต์ และระบบฐานข้อมูล
4 หมายถึง ระบบอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์
5 หมายถึง ทฤษฎีภาษา ออโตเมตา การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี และภาษาคอมพิวเตอร์
6 หมายถึง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบแบบกระจาย และการสื่อสารข้อมูล
7 หมายถึง วิศวกรรมซอฟท์แวร์ การประยุกต์ขั้นสูง และการจัดการสารสนเทศ
8 หมายถึง สำรองสำหรับการใช้ในอนาคต
9 หมายถึง โครงงาน การศึกษาอิสระ และการวิจัยระดับปริญญาตรี
ตัวเลขที่ 6 หมายถึง ลำดับที่ของวิชาในแต่ละหมวดวิชา

 

คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตร

1. ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์

2. ดร.อริยะ นามวงษ์

3. ดร.กานดา ศรอินทร์

4. อ.ปโยธร อุราธรรมกุล

5.อ.ธนภัทร วงษ์คำจันทร์

Advertisements

One thought on “สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s