โครงสร้างหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักศึกษาจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้จะต้องผ่านวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
         – กลุ่มวิชาบังคับ
21 หน่วยกิต
         – กลุ่มวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
94  หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
         – คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 หน่วยกิต
         – พื้นฐานเทคโนโลยีสนเทศ
9 หน่วยกิต
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
52 หน่วยกิต
          1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
10  หน่วยกิต
          2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
18  หน่วยกิต
          3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
12  หน่วยกิต
          4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
6  หน่วยกิต
          5) โครงงานหรือสกิจ
ไม่น้อยกว่า
6  หน่วยกิต
    2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
18  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6  หน่วยกิต
รวม
130 หน่วยกิต
 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s