โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้จะต้องผ่านวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ และผ่านการฝึกงาน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาบังคับ 21  หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาวิชาเลือก 9    หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97  หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาแกน 27  หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 49  หน่วยกิต
      1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  3   หน่วยกิต
      2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 10  หน่วยกิต
      3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12  หน่วยกิต
      4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 15  หน่วยกิต
      5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3  หน่วยกิต
      6) โครงงานวิจัยหรือสหกิจ  6  หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาเลือก 21  หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
รวมทั้งหมด 133 หน่วยกิต

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s