รายวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ใหม่ 2554)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3(3-0-6)
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 English for Academic Purposes I (EAP I) 3(3-0-6)
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 English for Academic Purposes I (EAP II) 3(3-0-6)
000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา Critical Thinking and Problem Solving 3(3-0-6)
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง CIVIC SOCIAL ENGAGEMENT 3(3-0-6)
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ Life and Aesthetics 3(3-0-6)
000 145 ภาวะผู้นำและการบริหาร Leadership and Management 3(3-0-6)
– กลุ่มวิชาเลือก  9 หน่วยกิต
000 171 ชีวิตสุขภาพHealthy Life       3(3-0-6)
050 108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์English for Science       3(3-0-6)
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่Life and Modern Technology      3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ       94 หน่วยกิต
 – กลุ่มวิชาแกน  24 หน่วยกิต
  2.1 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยี    15 หน่วยกิต
300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพPhysical Science 3(3-0-6)
314 125 แคลคูลัสCalculus 3(2-2-5)
323 245 วิยุตคณิตและการประยุกต์Discrete Mathematic and Applications 3(2-2-5)
316 201 สถิติขั้นต้นIntroduction to Statistics 3(3-0-6)
316 373 การวิจัยดำเนินการและการจำลองแบบระบบงานขั้นแนะนำIntroduction to Operation Research and Simulation Modeling 3(3-0-6)
2.2 พื้นฐานเทคโนโลยี                                                                                       9   หน่วยกิต
322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1Computer Programming I 3(2-2-5)
322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะนำIntroduction to Information and Communication Technology 3(2-2-5)
322 162 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำIntroduction to Computer Organization and Architecture 3(2-2-5)
– กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    52         หน่วยกิต
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  10         หน่วยกิต
322 376 ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารInformation and Communication Technology Security 3(3-0-6)
322 471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศManagement of Information Technology 3(3-0-6)
322 391 ระเบียบวิธีวิจัยResearch Methodology 3(3-0-6)
322 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารSeminar in Information and Communication Technology 1(1-0-2)
 2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18        หน่วยกิต
322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบDatabase Systems and Design 3(3-0-6)
322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบSystems Analysis and Design 3(30-6)
322 431 เทคโนโลยีเว็บWeb Technology 3(2-2-5)
322 131 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์Human-Computer Interaction 3(2-2-5)
322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศInformation Technology Entrepreneurship 3(3-0-6)
322 222 เครือข่าย 1Network I 3(2-2-5)
 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12        หน่วยกิต
322 118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2Computer Programming II 3(2-2-5)
322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการSoftware Development and Project Management 3(3-0-6)
322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บWeb Application Programming 3(2-2-5)
322 239 โปรแกรมประยุกต์กับระบบฐานข้อมูลDatabase Application 3(2-2-5)
4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ  6        หน่วยกิต
322 212 โครงสร้างข้อมูลData Structure 3(3-0-6)
322 221 ระบบปฏิบัติการOperating Systems 3(2-2-5)
 นักศึกษาทุกคนต้องเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต
322 494 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1Computer Project I 3(0-6-3)
322 495 สหกิจศึกษาCo-operative Education 6(0-18-9)
322 496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2Computer Project II 3(0-6-3)
2) วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 18            หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มย่อยที่ 1 หรือกลุ่มย่อยที่ 2 หรือกลุ่มย่อยที่ 3 กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมอีกภายหลัง หรือกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการ หรือที่ภาควิชาฯ เปิดเพิ่มเติมอีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12         หน่วยกิต
กลุ่มย่อยที่ 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการจัดการสารสนเทศ
322 235 การทดสอบซอฟต์แวร์Software Testing 3(3-0-6)
322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์Software Engineering 3(3-0-6)
322 379 การจัดการความรู้Knowledge Management 3(3-0-6)
322 381 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศStrategic Planning of Information Systems 3(3-0-6)
322 382 นวัตกรรมกระบวนการProcess Innovation 3(3-0-6)
322 475 การทำเหมืองข้อมูลData Mining 3(2-2-5)
322 478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์Software Process Improvement 3(3-0-6)
กลุ่มย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
322 375 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์XML Technologies and Applications 3(2-2-5)
322 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บWeb Design Technologies 3(2-2-5)
322 433 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสWeb Services Technology 3(2-2-5)
322 434 ระบบการจัดการเนื้อหาContent Management System 3(2-2-5)
กลุ่มย่อยที่ 3 เครือข่ายและความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
322 223 เครือข่าย 2Network II 3(2-2-5)
322 262 เครือข่ายไร้สายWireless Networks 3(2-2-5)
322 334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการClient/Server Application Development 3(2-2-5)
322 421 ปฎิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฎิบัติการNetworking and Operating Systems Laboratory 3(1-4-4)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6         หน่วยกิต
เลือกเรียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
xxx xxx  วิชาเลือกเสรี Free Electives   6         หน่วยกิต

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s