แผนการสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น จำนวนหน่วยกิต
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  English for Communication 3
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง  Civic Social Engagement 3
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  Life and Modern Technology 3
322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   Computer Programming I 3
322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะนำ  Introduction to Information and Communication Technology 3
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
15
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
15
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย จำนวนหน่วยกิต
000 102 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1  English for Academic Purpose I 3
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  Life and Aesthetics 3
000 145 ภาวะผู้นำและการบริหาร  Leadership and Management 3
300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพ  Physical Science 3
322 118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2   Computer Programming II 3
322 162 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ  Introduction to Computer Organization and Architecture 3
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 33
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น จำนวนหน่วยกิต
000 103 ภาษาอังกฤษและวิชาการ 2  English for Academic Purpose II 3
000 171 ชีวิตสุขภาพ  Healthy Life 3
316 201 สถิติขั้นต้น   Introduction to Statistics 3
322 212 โครงสร้างข้อมูล   Data Structure 3
322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  Database System and Design 3
314 125 แคลคูลัส   Calculus 3
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 51
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย จำนวนหน่วยกิต
000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  Critical Thinking and Problem Solving 3
316 373 การวิจัยดำเนินการและการจำลองแบบระบบงานขั้นแนะนำ  Introduction to Operation Research and Simulation Modeling 3
322 221 ระบบปฏิบัติการ  Operating Systems ุ 3
322 222 เครือข่าย 1  Network I 3
322 239 โปรแกรมประยุกต์กับฐานข้อมูล   Database Application 3
323 245 วิยุตคณิตและการประยุกต์  Discrete Mathematic and Applications 3
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 69
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น จำนวนหน่วยกิต
322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  Web Application Programming 3
322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  Systems Analysis and Design 3
322 376 ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Information and Communication Technology Security 3
322 431 เทคโนโลยีเว็บ  Web Technology 3
322 xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 87
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย จำนวนหน่วยกิต
050 108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์  English for Sciences 3
322 131 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  Human-Computer Interaction 3
322 391 ระเบียบวิธีทำวิจัย  Research Methodology 3
322 471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  Management of Information Technology 3
322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ  Software Development and Project Management 3
322 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Seminar in Information and Communication Technology 1
322 xxx
วิชาเลือก
3
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 106

(แบบเลือกเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น จำนวนหน่วยกิต
322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Entrepreneurship 3
322 494 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1  Computer Project I 3
322 xxx วิชาเลือกเสรี   Free Electives 3
322 xxx วิชาเลือก 9
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
18
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 124
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย จำนวนหน่วยกิต
322 496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2  Computer Project II 3
322 xxx วิชาเลือกเสรี  Free Electives 3
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 130

(แบบเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น จำนวนหน่วยกิต
322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Entrepreneurship 3
322 xxx วิชาเลือกเสรี   Free Electives 6
322 xxx วิชาเลือก 9
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
18
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 124
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย จำนวนหน่วยกิต
322 495 สหกิจศึกษา  Co-operative Education 6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 130
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s