แผนการสอนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม 3
000 156 พหุวัฒนธรรม 3
322 123 องค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์หลักมูล 3
322 114 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
314 121 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3
รวม 18
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3
000 169 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3
000 145 ภาวะผู้นำและการบริหาร 3
300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3
322 219 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3
314 122 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2 3
รวม 18
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3
000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ 3
314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3
316 207 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3
322 212 โครงสร้างข้อมูล 3
322 361 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3
322 xxx วิชาเลือก 3
รวม 21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3
316 373 การวิจัยดำเนินการและการจำลองแบบระบบงานขั้นแนะนำ 3
322 238 ระบบฐานข้อมูล 3
322 238 ปฎิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1
322 326 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
322 352 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3
323 245 วิยุตณิตและการประยุกต์ 3
รวม 19
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
323 311 ทฤษฎีการคำนวณ 3
322 325 ระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล 3
322 231 หลักการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ 3
323 360 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
xxx xxx วิชาเลือก 9
รวม 21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
050 108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 3
322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
322 391 ระเบียบวิธีทำวิจัย 3
322 435 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3
322 471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
xxx xxx วิชาเลือก 6
รวม 21

(แบบเลือกเรียนวิชาโครงงานวิจัย)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
322 492 โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 3
xxx xxx วิชาเลือก 3
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6
รวม 12
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
322 493 โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 2 3
รวม 3

(แบบเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
xxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 3
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6
รวม 9
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
322 495 สหกิจศึกษา 6
รวม 6

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s