หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

          ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Science Program in Information Communication and Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Communication and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Communication and Technology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2. ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอน เอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
5.3.การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5.การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 4/2554 วันที่ 4 มีนาคม 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ ครัง้ ที่ 4/2554 วันที่ 1 มิถุนายน 2554
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ในปีการศึกษา 2554

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
(5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
(6) นักพัฒนาเว็บไซต์
(7) นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1. หลักสูตร
1.1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
1.2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
– คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 หน่วยกิต
– พื้นฐานเทคโนโลยีสนเทศ 9 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 52 หน่วยกิต
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 10 หน่วยกิต
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต
3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
5) โครงงานหรือสกิจ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม 130 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6)
    English for Communication
000102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                3(3-0-6)
    English for Academic Purposes I (EAP I)     
000103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                3(3-0-6)
    English for Academic Purposes I (EAP II)
000168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา              3(3-0-6)
    Critical Thinking and Problem Solving
000155 พันธะทางสังคมของพลเมือง                3(3-0-6)
    CIVIC SOCIAL ENGAGEMENT
000132 ชีวิตกับสุนทรียะ                    3(3-0-6)
    Life and Aesthetics
000145 ภาวะผู้นำและการบริหาร                 3(3-0-6)
    Leadership and Management

- กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
000171 ชีวิตสุขภาพ                     3(3-0-6)
    Healthy Life
050108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์              3(3-0-6)
    English for Science
000162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่                3(3-0-6)
    Life and Modern Technology

2. หมวดวิชาเฉพาะ  94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 24  หน่วยกิต
2.1 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยี  15 หน่วยกิต
300109 วิทยาศาสตร์กายภาพ                 3(3-0-6)
    Physical Science
314125 แคลคูลัส                     3(2-2-5)
    Calculus
323245 วิยุตคณิตและการประยุกต์                3(2-2-5)
    Discrete Mathematic and Applications
316201 สถิติขั้นต้น                     3(3-0-6)
    Introduction to Statistics
316373 การวิจัยดำเนินการและการจำลองแบบระบบงานขั้นแนะนำ     3(3-0-6)
    Introduction to Operation Research and 
    Simulation Modeling

2.2 พื้นฐานเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
322117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1             3(2-2-5)
    Computer Programming I

322161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะนำ         3(2-2-5)
    Introduction to Information and 
    Communication Technology
322162 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ       3(2-2-5)
    Introduction to Computer Organization and
    Architecture

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 52 หน่วยกิต
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 10 หน่วยกิต
322376 ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        3(3-0-6)
    Information and Communication Technology 
    Security
322471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(3-0-6)
    Management of Information Technology
322391 ระเบียบวิธีวิจัย                   3(3-0-6)
    Research Methodology
322491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        1(1-0-2)
    Seminar in Information and Communication 
    Technology

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต
322336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ             3(3-0-6)
    Database Systems and Design
322372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ             3(3-0-6)
    Systems Analysis and Design
322431 เทคโนโลยีเว็บ                   3(2-2-5)
    Web Technology
322131 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 
    Human-Computer Interaction
322477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ            3(3-0-6)
    Information Technology Entrepreneurship
322222 เครือข่าย 1                   3(2-2-5)
    Network I

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
322118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2            3(2-2-5)
    Computer Programming II
322473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ        3(3-0-6)
    Software Development and Project Management
322236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ            3(2-2-5)
    Web Application Programming
322239 โปรแกรมประยุกต์กับระบบฐานข้อมูล           3(2-2-5)
    Database Application

4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ  6 หน่วยกิต
322212 โครงสร้างข้อมูล                 3(3-0-6)
    Data Structure
322221 ระบบปฏิบัติการ                  3(2-2-5)
    Operating Systems

นักศึกษาทุกคนต้องเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
322494 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1               3(0-6-3)
    Computer Project I
322495 สหกิจศึกษา                   6(0-18-9)
    Co-operative Education
322496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2               3(0-6-3)
    Computer Project II

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
   ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มย่อยที่ 1
หรือกลุ่มย่อยที่ 2 หรือกลุ่มย่อยที่ 3 กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมอีกภายหลังหรือกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการ 
หรือที่ภาควิชาฯ เปิดเพิ่มเติมอีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มย่อยที่ 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการจัดการสารสนเทศ
322235 การทดสอบซอฟต์แวร์                3(3-0-6)
    Software Testing 
322371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                3(3-0-6)
    Software Engineering
322379 การจัดการความรู้                 3(3-0-6)
    Knowledge Management
322381 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ          3(3-0-6)
    Strategic Planning of Information Systems
322382 นวัตกรรมกระบวนการ                3(3-0-6)
    Process Innovation
322475 การทำเหมืองข้อมูล                3(2-2-5)
    Data Mining
322478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์           3(3-0-6)
    Software Process Improvement

กลุ่มย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
322375 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์         3(2-2-5)
    XML Technologies and Applications
322432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ              3(2-2-5)
    Web Design Technologies
322433 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส               3(2-2-5)
    Web Services Technology
322434 ระบบการจัดการเนื้อหา               3(2-2-5)
    Content Management System

กลุ่มย่อยที่ 3 เครือข่ายและความมัน่ คงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
322223 เครือข่าย 2                  3(2-2-5) 
    Network II
322262 เครือข่ายไร้สาย                 3(2-2-5)
    Wireless Networks
322334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ         3(2-2-5)
    Client/Server Application Development
322421 ปฎิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฎิบัติการ         3(1-4-4)
    Networking and Operating Systems Laboratory

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    Free Electives
เลือกเรียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาคำอธิบายระบบรหัสวิชา
  รหัสวิชาสำหรับภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัวดังนี้ ตัวเลข 3 ตัวแรกแทนคณะและภาควิชา ตัวเลขที่ 4 แสดงระดับของวิชา 
ตัวเลขที่ 5 แสดงหมวดวิชา และ ตัวเลขที่ 6 แสดงลำดับของวิชา
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา
216 หมายถึง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาสาสตร์
315 หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
316 หมายถึง สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
320 หมายถึง สาขาวิชาการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
321 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
322 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
411 หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
414 หมายถึง สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
961 หมายถึง สาขาวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
962 หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
963 หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ตัวเลขที่ 4 หมายถึง ระดับของวิชา
1 และ 2 หมายถึง วิชาขัน้ ต้นของระดับปริญญาตรี
3 และ 4 หมายถึง วิชาขัน้ สูงของระดับปริญญาตรี
ตัวเลขที่ 5 หมายถึง หมวดวิชา
0 หมายถึง วิชาขัน้ พื้นฐานและวิชาบริการ
1 หมายถึง ทฤษฎีการคำนวณ ขัน้ ตอนวิธี โครงสร้างข้อมูล และการเขียนโปรแกรม
2 หมายถึง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 หมายถึง การพัฒนาซอฟต์แวร์ การประยุกต์ และระบบฐานข้อมูล
4 หมายถึง ระบบอัจฉริยะ ปญั ญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์
5 หมายถึง ทฤษฎีภาษา ออโตเมตา การวิเคราะห์ขัน้ ตอนวิธี และภาษาคอมพิวเตอร์
6 หมายถึง สถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบแบบกระจาย และการสื่อสารข้อมูล
7 หมายถึง วิศวกรรมซอฟท์แวร์ การประยุกต์ขัน้ สูง และการจัดการสารสนเทศ
8 หมายถึง สำรองสำหรับการใช้ในอนาคต
9 หมายถึง โครงงาน การศึกษาอิสระ และการวิจัยระดับปริญญาตรี
ตัวเลขที่ 6 หมายถึง ลำดับที่ของวิชาในแต่ละหมวดวิชา

คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตร

1. ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์

2. ดร.อริยะ นามวงษ์

3. ดร.กานดา ศรอินทร์

4. อ.ปโยธร อุราธรรมกุล

5. อ.ธนภัทร วงษ์คำจันทร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s