ข้อมูลทั่วไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย:         วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ชื่อย่อ(ไทย) :      วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) :  B.Sc. (Information and Communication Technology)

ปรัชญา

                      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความสารมารถในการปฏิบัติงานได้จริงในการคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ทางวิชาการ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ ศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถด้านการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถด้านวิ เคราะห์และออกแบบเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับบทบาทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ บริหารองค์กร

4. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถในการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใน สภาวการณ์แข่งขัน

5. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

6. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

7. เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชน

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

2. สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)

3. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกด้านรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 กิจกรรม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 844/2554)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s