ข้อมูลทั่วไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) :       วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ(ไทย) :         วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) :    Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) :     B.Sc.(Computer Science)

ปรัชญา

                      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ให้มีทักษะทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในการคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง วิชาการ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกใน คุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

 2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็นระบบชัดเจนและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ตระหนักในคุณค่าของวิทยาการคอมพิวเตอร์และมี เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ และมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

2. สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)

3. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกด้านรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 60 กิจกรรม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 844/2554)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s