รายวิชาที่เปิดสอน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. วิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
English for Communication
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6)
English for Academic Purposes I (EAP I)
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6)
English for Academic Purposes II (EAP II)
000 168 การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6)
Critical Thinking and Problem Solving
000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม 3(3-0-6)
Civic Engagement
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Multiculturaliam
000 145 ภาวะผู้นำและการจัดการ 3(3-0-6)
Leadership and Menagement
000 114 ภาษาไทยเพื่อการใช้งาน 3(3-0-6)
Thai for Daily Use
050 108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
English for sciences
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6)
Creative Thinking

2. วิชาเฉพาะ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทวิชา
300 109 วิทยาศาสตร์กาภาพ 3(3-0-6)
Physical Science
314 121 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6)
Calculus for Physical Science I
314 122 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6)
Calculus for Physical Science II
314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6)
Linear Algebra 1
316 207 ความน่าจะเป็นและสถิติ  3(3-0-6)
Probability and Statistics
316 373 การวิจัยดำเนินการและการจำลองแบบระบบงานขั้นแนะนำ 3(2-2-5)
Introduction to Operation Research and Simulation Modeling
322 391 ระเบียบวืธีวิจัย  3(3-0-6)
Research Methodology
323 245 วิยุคณิตและการประยุกต์ 3(2-2-5)
Discrete Matheatic and Application
323 360 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
Numerical Methods for Computer Science
322 471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
Management of Information Technology
322 238 ระบบจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล  3(3-0-6)
Database Management System and Database Design
322 326 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Networks
322 339 ปฎิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1(0-2-1)
Database  System and  Design Laboratory
*322 435 การโต้ตอบระหว่างมนูษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Human-Computer Interaction
322 114 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างสำหรับวิทยาการคอมพิวตอร์ 3(2-2-5)
Structured Progamming for Computer Science
322 219 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
Object-Oriented Progamming
322 231 หลักการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
Principles of Software Design and Development
322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Engineering
*322 123 องค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์หลักมูล 3(3-0-6)
Fundamentals of Computer System and Organization
322 212 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6)
Data Structure
322 311 ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6)
Theory of Computation
322 325 ระบบปฎิบัติการและการเขียนโปีแกรมซีสเต็มคอล 3(2-2-5)
Operating System and System Calls programming
322 352 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3(3-0-6)
Analysis of Algorithms
322 361 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
Computer Systems Architecture
*322 498 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 1  3(0-9-6)
Undergraduate Research Project for Computer Science I
*322 499 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 2  3(3-0-6)
Undergraduate Research Project for Computer Science II
322 495 สหกิจศึกษา  6(0-18-9)
Co-operative Education
*322 213 ฝึกปฎิบัติการสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(1-4-4)
Workshop for Computer Science
322 251 การเขียนโปรแกรมจาวา  3(2-2-5)
Programming in Java
322 252 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นสูง  3(2-2-5)
Advanced Programming in Java
322 253 หลักภาษาโปรแกรม  3(2-2-5)
Principles of Programming Languages
*322 312 วิทยาการคำนวณ  3(3-0-6)
Computational Science
322 341 ปัญญประดิษฐ์  3(2-2-5)
Artificial Intelligence
*322 342 การเรียนรู้ของเครื่องจักร  3(3-0-6)
Machine Learning
322 351 การแปลภาษาโปรแกรม  3(3-0-6)
Translation of Programming Languages
322 354 การออกแบบตัวแปลภาษา  3(2-2-5)
Compiler Design
322 441 ข่ายงานประสาท  3(3-0-6)
Neural Networks
322 235 การทดสอบซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
Software Testing
322 331 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ  3(3-0-6)
Computer Application in Business
322 333 ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง  3(3-0-6)
Advanced Database Systems
322 334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ  3(2-2-5)
Client/Server Application Development
322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6)
Systems Analysis and Design
322 373 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6)
Electronic Commerce
322 379 การจัดการความรู้  3(3-0-6)
Knowledge Management
322 381 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)
Strategic Planning of Information Systems
322 382 นวัตกรรมกระบวนการ  3(3-0-6)
Process Innovation
322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ  3(3-0-6)
Software Development and Project Management
322 474 การค้นคืนข้อมูลแบบทันสมัย  3(3-0-6)
Modern Informatiom Retrieval
322 475 การทำเหมืองข้อมูล  3(2-2-5)
Data Mining
322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
Information Technology Entrepreneurship
322 478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
Software Process Improvement
322 224 ตรรกะดิจิตัลและคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส  3(2-2-5)
Digital Logic and Computer Interfacing
322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  3(2-2-5)
Web Application Programming
322 261 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่  3(2-2-5)
Wireless and Mobile Communication Networks
*322 263 ระบบสื่อสารดิจิตัล  3(2-2-5)
Digital Communication Systems
*322 327 ความมั่นคงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)
Computer Network Security
*322 328 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีเอล  3(2-2-5)
VHDL Programming
*322 329 โครงแบบเครือข่าย  3(2-2-5)
Network Comfigurations
322 362 สมรรถนะระบบคอมพวอเตอร์  3(3-0-6)
Computer Systems Performance
322 375 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์  3(2-2-5)
XML Technologies and Applications XML
322 376 ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
Information Technology Security
322 421 ปฎิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฎิบัติการ  3(1-4-4)
Networking and Operating Systems Laboratory
*322 422 ระบบฝังตัว  3(2-2-5)
Embedded Systems
322 431 เทคโนโลยีเว็บ  3(2-2-5)
Web Technology
322 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ  3(2-2-5)
Web Design Technology
322 433 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  3(2-2-5)
Web Servicse Technology
322 461 สถาปัตยกรรมข่ายงาน  3(3-0-6)
Network Architecture
322 462 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  3(3-0-6)
Internetworking
322 232 ภูมิสารสนเทศขั้นแนะนำ  3(2-3-6)
Introduction to Geoinformatics
322 234 การรับรู้ระยะไกลขั้นแนะนำ  3(2-3-6)
Introduction to Remote Sending
322 332 คอมพิวเตอร์เรขภาพ  3(2-2-5)
Computer Graphics
322 335 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)
Computer Animation
322 374 การประมวลผลภาพ  3(2-2-5)
Image Processing
324 203 ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน  2(2-0-4)
Geo-info for Daily Life
324 302 การประยุกต์ทำแผนที่บนเว็บ  3(2-3-6)
Web Mapping Application
324 311 รูปถ่ายทางอากาศและการแปลความหมาย  3(2-3-6)
Aerial Photograh and Interpretation
322 335 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม  3(2-3-6)
Digital Processing of Satellite Data
414 241 มนุษย์สัมพันธ์  3(3-0-6)
Human Relations
777 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-6)
Introduction to Law
777 102 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6)
Business Law
961 261 หลักการจัดการ  3(3-0-6)
Principles of Management
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s